logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców - przekazywanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych.

05-07-2019

Komunikat w sprawie przekazywania do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych przez Świadczeniodawców – stan na dzień 1 lipca 2019 r.

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach uprzejmie przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681) świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekazują do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do dnia 15 lipca 2019 r. za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 lipca 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie danych przekazanych przez świadczeniodawców, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przedstawi świadczeniodawcom w przypadku gdy dane te uległy zmianie w stosunku do raportów zgłoszonych w kwietniu 2019 r. oraz spowodują zmianę w planie rzeczowo finansowym oraz zmianę umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W przypadku otrzymania przedmiotowego aneksu do umowy, świadczeniodawca powinien zawrzeć porozumienie dotyczące sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy. Jeśli u danego świadczeniodawcy nie działają związki zawodowe, sposób podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych opiniuje upoważniony przez okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Ponadto Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach przypomina, iż zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681) pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576), i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie w przeliczeniu na jeden pełen etat.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – 041 36 46 246

 

Dział Obsługi Umów:

AOS – 041 36 46 114

POZ - 041 36 46 109

SZP – 041 36 46 131

PSY, OPH, SOK, SPO - 041 36 46 134

STM, PRO - 041 36 46 110

REH - 041 36 46 139

ZSP - 041 36 46 115

 

Sekcja do spraw Służb Mundurowych oraz Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego

RTM - 041 36 46 113

Źródło: Dział Obsługi Umów
Wszystkie aktualności