logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne (SZP)

11-08-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne od 1 października 2017 r. i w latach następnych.

Ceny oczekiwane: 1,00 zł

Ogłoszenia dotyczące postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w serwisie: Publikator informacji o postępowaniach

Jednocześnie Świętokrzyski Oddział Wojewódzki przypomina, że zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.03.2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn.zm. określa:

  • sposób przygotowania oferty,
  • sposób składania ofert.

Przygotowanie kompletnych ofert z zachowaniem należytej staranności poprzez zastosowanie się do informacji w powołanym wyżej zarządzeniu pozwoli między innymi na ograniczenie do minimum obowiązku wzywania oferentów do uzupełniania braków formalnych oferty.

Dodatkowo, w celu sprawnego przeprowadzenia weryfikacji ofert w postępowaniach konkursowych w rodzajach SZP na 2017 rok, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączanie do składanych ofert dodatkowych dokumentów, którymi są „oświadczenia personelu zadeklarowanego w ofercie”, zgodnie z poniższym wzorem. Dokument ten winien być wypełniony dla każdej zadeklarowanej osoby w ofercie i podpisany jej własnoręcznym podpisem.

 

Sekcja ds. Lecznictwa Zamkniętego 41 36 46 124/118

 

Wszystkie aktualności