logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie nr 19/2016

29-07-2016

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od referenta do specjalisty w Wydziale Kadr i Szkoleń
(umowa na czas określony)

 

Postępowanie nr 19/2016

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 • Realizacja zadań z zakresu rekrutacji pracowników, zgodnie z Procedurą naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w ŚOW NFZ oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Opracowywanie haromonogramów rekrutacji.
 • Wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 • Sporządzanie, gromadzenie, właściwe przechowywanie, archiwizowanie i nadzór nad dokumentacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Sporządzanie planu szkoleń dla pracowników ŚOW NFZ w zakresie posiadanych środków finansowych, zaplanowanych w planie finansowym ŚOW NFZ.
 • Sporządzanie sprawozdań z wydatkowania środków finansowych, przeznaczonych na szkolenia i indywidualne kształcenia.
 • Sporządzanie wniosków na zamówienia publiczne z zakresu spraw szkoleniowych, wyjazdów służbowy, funduszu socjalnego.
 • Wykonywanie czynności administracyjnych tj.: wystawianie, wymiana i zwrot  legitymacji służbowych pracowników ŚOW NFZ.
 • Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Wykształcenie: wyższe/średnie.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta przy wykształceniu średnim i wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu średnim wymagany jest 3-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagany jest 4-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu średnim wymagany jest 5-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym 3-letni staż pracy,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
 • dobra znajomość ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 800),
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność poprawnego redagowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • rzetelność, terminowość, komunikatywność,
 • jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli w formie pisemnej,
 • odporność na stres, praca pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
  4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 ze zm.);
  6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
  7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
  8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
  2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2015 r. poz. 2135 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 12.08.2016 r.

 

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Źródło: Wydział Kadr i Szkoleń
Wszystkie aktualności