logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie Nr 2/2017

27-01-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta do głównego specjalisty w Sekcji ds. Lecznictwa Podstawowego – Dział Kontraktowania Świadczeń Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Postępowanie nr 2/2017

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Udział we współpracy z Działem Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń, w tworzeniu planów rzeczowych zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego.
 2. Obsługa procesu dotyczącego kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Dokonywanie kompleksowej oceny realizacji umów, dostępności do świadczeń oraz analiza zapotrzebowania na świadczenia medyczne w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne.
 4. Weryfikacja elektronicznych zgłoszeń zmian do umów.
 5. Rozpatrywanie   wniosków   o   akceptację   realizacji    transportu    sanitarnego  w  POZ  (na  odległość tam i z powrotem powyżej 120 km).
 6. Prowadzenie   korespondencji   i  bieżąca   współpraca    ze   świadczeniodawcami  realizującymi  umowy w rodzajach objętych zakresem zadań sekcji.
 7. Kontrola merytoryczna rachunków oraz innych dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń zdrowotnych, w tym również na podstawie przepisów o koordynacji w zakresie nadanych uprawnień.

Wykształcenie:

- lekarz dentysta, technik dentystyczny, technik protetyk.

Wymagania konieczne:

 1. znajomość systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. umiejętność poprawnego redagowania pism,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. dyspozycyjność,
 7. znajomość obsługi programu MS Office (w szczególności EXCEL).

Wymagania pożądane:

 1. dokładność i obowiązkowość,
 2. komunikatywność,
 3. odporność na stres,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu,
 5. praktyczna znajomość zagadnień związanych z systemem kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,
 6. znajomość zagadnień związanych z leczeniem stomatologicznym.

Ponadto  kandydaci  do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami,   którzy   zawarli   umowy   o   udzielanie   świadczeń  opieki  zdrowotnej   lub  ubiegają  się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami,  pracownikami  lub  osobami  współpracującymi  ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami  organów  zakładu  ubezpieczeń  prowadzącego  działalność  ubezpieczeniową  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 10.02.2017 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

Wszystkie aktualności