logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie nr 22/2016

09-09-2016

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od starszego referenta

do starszego specjalisty w Sekcji Zarządzania Procesem Kontroli – Wydział Kontroli

 

Postępowanie nr 22/2016

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. analizy baz danych w celu trafnego typowania obszarów oraz podmiotów do kontroli
 2. sporządzanie wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych na podstawie prowadzonych analiz,
 3. przetwarzanie i łączenie dużych zbiorów danych,
 4. analizy danych przekazywanych przez komórki merytoryczne OW,
 5. sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych do Centrali NFZ z działalności Wydziału Kontroli, wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań,
 6. sporządzanie bieżących dokumentów dotyczących przekazywania informacji
  o przeprowadzonych analizach, wynikach prowadzonych analiz, zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych, terminach zakończenia prac nad protokołami kontroli i wystąpieniami pokontrolnymi,
 7. udział w opracowywaniu projektu planów kontroli.

Wykształcenie: wyższe

– preferowane wykształcenie informatyczne.

Wymagania konieczne:

 1. staż pracy  co najmniej 3 lata,
 2. umiejętność analiz baz danych,
 3. znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
 4. biegła obsługa komputera (bardzo dobra znajomość Excel, Acces),
 5. umiejętność tworzenia zapytań SQL,
 6. umiejętność poprawnego redagowania pism,
 7. umiejętność organizacji pracy,
 8. dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 1. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 2. rzetelność, terminowość, komunikatywność,
 3. jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli w formie pisemnej,
 4. odporność na stres, praca pod presją czasu,
 5. umiejętność analitycznego myślenia.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2015 r. poz. 2135 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 23.09.2016 r.

 

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

Wszystkie aktualności