logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie Nr 22/2017

01-09-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń

Postępowanie nr 22/2017

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. kierowanie i nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników Działu Kadr i Szkoleń oraz Sekcji Organizacyjnej wchodzącej w skład Wydziału, w szczególności z zakresu:
 1. prowadzenia spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Świętokrzyskim OW NFZ,
 2. planowania i przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 3. planowania i przeprowadzania procesu szkoleń i polityki rozwoju pracowników,
 4. planowania środków finansowych na wynagrodzenia pracowników oraz gospodarowania funduszem płac,
 5. realizacji zadań związanych z administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 6. współpracy ze związkami zawodowymi w sprawach pracowniczych,
 7. przygotowywania, wydawania i aktualizowania zarządzeń Dyrektora Oddziału, w tym Regulaminu Organizacyjnego Oddziału,
 8. obsługi administracyjno-biurowej Rady Świętokrzyskiego OW NFZ,
 9. kontroli zarządczej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.),
 10. koordynacji sprawozdawczości Oddziału
 11. prowadzenia i obsługi sekretariatu Dyrektora Oddziału.
 1. współpraca z naczelnika/kierownikami innych komórek organizacyjnych Oddziału w zakresie spraw pracowniczych i organizacyjnych Oddziału,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Oddziału.

Wykształcenie:

wyższe ekonomiczne/prawnicze/administracyjne lub podyplomowe z wymienionych zakresów.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy minimum 6 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym w komórce kadrowo-płacowej,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w komórce o charakterze organizacyjno-zarządczym,
 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2014 r., poz. 1840),
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 1666 ze zm.),
  • ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm.),
  • ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881),
  • ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1368),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.),
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • rzetelność,
 • zdolności interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 15.09.2017 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności