logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie Nr 23/2017

29-09-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta do specjalisty w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych

Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim

(umowa na czas określony - w celu zastępstwa).

 

Postępowanie nr 23/2017

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ostrowiec Świętokrzyski

Główne obowiązki:

 • udzielanie świadczeniobiorcom, świadczeniodawcom, płatnikom składki i innym uprawnionym instytucjom, informacji z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Oddziału i wysyłanej z Oddziału – w punkcie obsługi zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • przetwarzanie danych osobowych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych,
 • weryfikacja i ewidencja danych dotyczących osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a oraz członków ich rodzin, na podstawie informacji dostępnych w Oddziale i współpraca w tym zakresie z pracownikami Działu Obsługi Świadczeniobiorców,
 • przyjmowanie i rejestracja skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • wydawanie świadczeniobiorcom Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • przyjmowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich rejestracja w systemie informatycznym,
 • wydawanie kart zaopatrzenia comiesięcznego wyrobów medycznych i rejestracja tych kart w systemie informatycznym,
 • obsługa rejestracji użytkowników Zintegrowanego Informatora Pacjenta: rejestracja wniosków o dostęp do ZIP, zakładanie kont użytkowników, wydawanie haseł, blokada i odblokowywanie kont,
 • realizacja innych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym lub zleconych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi telefaksu, kserokopiarki, drukarki, komputera, znajomość programów z pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi.

Wymagania pożądane:

 • rzetelność, obowiązkowość,
 • komunikatywność, umiejętność wykonywania pracy samodzielnie oraz w zespole,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 13.10.2017 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności