logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie nr 26/2016

13-10-2016

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

 

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od starszego referenta

do starszego specjalisty w Sekcji Zarządzania Procesem Kontroli – Wydział Kontroli

 

Postępowanie nr 26/2016

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. analizy baz danych w celu trafnego typowania obszarów oraz podmiotów do kontroli
 2. sporządzanie wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych na podstawie prowadzonych analiz,
 3. przetwarzanie i łączenie dużych zbiorów danych,
 4. analizy danych przekazywanych przez komórki merytoryczne OW,
 5. sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych do Centrali NFZ z działalności Wydziału Kontroli, wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań,
 6. sporządzanie bieżących dokumentów dotyczących przekazywania informacji o przeprowadzonych analizach, wynikach prowadzonych analiz, zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych, terminach zakończenia prac nad protokołami kontroli i wystąpieniami pokontrolnymi,
 7. udział w opracowywaniu projektu planów kontroli.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 1. staż pracy: -  co najmniej 3 lata,
 2. umiejętność analiz baz danych,
 3. znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
 4. biegła obsługa komputera (bardzo dobra znajomość Excel, Acces),
 5. umiejętność poprawnego redagowania pism,
 6. umiejętność organizacji pracy,
 7. dyspozycyjność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 1. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 2. rzetelność, terminowość, komunikatywność,
 3. jasny i precyzyjny sposób wyrażania myśli w formie pisemnej,
 4. odporność na stres, praca pod presją czasu,
 5. umiejętność analitycznego myślenia
 6. umiejętność tworzenia zapytań SQL.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2015 r. poz. 2135 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 27.10.2016 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

 

Wszystkie aktualności