logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie nr 29/2016

08-12-2016

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko

Naczelnika Wydziału Kontroli

 

Postępowanie nr 29/2016

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Nadzór nad pracą Wydziału Kontroli, w tym między innymi nadzór nad:
 • przygotowywaniem okresowych planów kontroli,
 • przeprowadzaniem analiz przedkontrolnych,
 • prowadzeniem oraz przeprowadzeniem kontroli planowanych, doraźnych i koordynowanych,
 • sporządzaniem wykazu akt kontroli,
 • współpracą pomiędzy komórkami organizacyjnymi Wydziału Kontroli,
 • monitorowaniem realizacji zaleceń finansowych i niefinansowych kontroli,
 • prowadzeniem obsługi prawnej postępowań kontrolnych,
 • prawidłowością dokumentacji kontrolnej opracowywanej przez zespoły kontrolne,
 • prowadzeniem analiz efektywności prowadzonych kontroli i przekładanie ich Dyrektorowi Oddziału.
 1. Realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej.
 2. Prowadzenie kontroli funkcjonalnej.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne: 

 • staż pracy: 6 lat w tym na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
 • znajomość zasad prowadzenia kontroli oraz powszechnie uznawanych standardów kontroli,
 • zdolność samodzielnego myślenia i działania,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli w mowie i na piśmie oraz wyciąganie właściwych wniosków,
 • umiejętność organizacji pracy i rozdzielania zadań,
 • rzetelność i terminowość realizacji przydzielonych zadań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL).

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,
 • kreatywność w doborze i stosowaniu odpowiednich metod i technik kontroli oraz pozyskiwaniu środków dowodowych,
 • umiejętność szybkiego kojarzenia zdarzeń oraz ich klasyfikowania pod względem istotności,
 • odporność na stres, praca pod presją czasu.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami,  którzy  zawarli  umowy  o  udzielanie  świadczeń  opieki   zdrowotnej  lub  ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy  zawarli  umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność  ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz  osobowy  dla  osoby  ubiegającej  się  o  zatrudnienie,  którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2015 r. poz. 2135 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 22.12.2016 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

Wszystkie aktualności