logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie Nr 3/2017

03-02-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od starszego referenta

do głównego specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami

(umowa na czas określony).

Postępowanie nr 3/2017

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Monitorowanie wydatków Oddziału związanych z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 2. Weryfikacja i kontrola merytoryczna raportów statystycznych przekazywanych przez apteki i punkty apteczne.
 3. Przygotowywanie informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu EAN lub innego kodu odpowiadającemu kodowi EAN.
 4. Współpraca z Wydziałem Ekonomiczno–Finansowym, w zakresie rozliczeń świadczeń udzielonych obywatelom innych państw członkowskich UE/EFTA oraz w zakresie rozliczania umów z aptekami.
 5. Przygotowanie materiałów, do oceny merytorycznej, związanych z ustaleniem kwoty do zwrotu przysługującej z tytułu  uzyskania  w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej  świadczeń związanych z refundacją leków.
 6. Przetwarzanie danych oraz przygotowywanie okresowych analiz, informacji, ocen, sprawozdań i zestawień dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
 7. Współpraca z Działem Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej.
 8. Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego – chemioterapia oraz leczenie szpitalne – programy lekowe.
 9. Przygotowanie odpowiedzi/pism dotyczących korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej.

Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne / technik farmaceutyczny.

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL, INTERNET),
 • 3 – letni staż pracy w Aptece,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz. 1793 tekst jednolity z późń. zm.),
 • znajomość przepisów  ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016 poz. 1536 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016 poz. 62 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

 • umiejętność poprawnego redagowania pism,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, terminowość,
 • odporność na stres.

Ponadto  kandydaci  do  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami,   którzy   zawarli   umowy  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  lub  ubiegają  się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub  osobami  współpracującymi  ze  świadczeniodawcami,  którzy  zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami  organów  zakładu  ubezpieczeń  prowadzącego  działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r.  o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 17.02.2017 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

Wszystkie aktualności