logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie nr 57/2007

06-12-2007

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 57/2007)


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje
kandydata na stanowiska od referenta do specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.


Wymiar etatu: 1


Miejsce wykonywania pracy: Kielce


Główne obowiązki w Dziale Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców:

 

 • Udzielanie, informacji ustnych i pisemnych z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniodawcom i świadczeniobiorcom, płatnikom składki zdrowotnej i innym uprawnionym instytucjom,
 • Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • Realizacja wniosków w zakresie aktualizacji Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.


Wykształcenie: wyższe informatyczne, z zakresu ubezpieczeń lub inne wyższe.


Wymagania konieczne:

 • Dobra znajomość systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz.U. 210, poz.2135 z późn. zm.) ,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Word, MS Excel
 • umiejętność poprawnego redagowania pism,


Wymagania pożądane:

 • komunikatywność rzetelność i obowiązkowość,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,


Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U.210 poz. 2135).
Art.112.1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej;
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, których mowa
w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej
niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
w pkt 6.
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu,
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
2) wykonywać działalności gospodarczej.


Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
 • list motywacyjny i Życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


Zainteresowane osoby prosimy o:
·  przesłanie na adres:
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

·  lub dostarczenie na adres:
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria pokój 005
wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta pracy i numerem postępowania
w terminie do 20.12.2007r.
Informacja telefoniczna: 041 3646229


Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane
  (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Wydział Kadr i Szkoleń
Wszystkie aktualności