logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie Nr 7/2017

15-02-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego

 

Postępowanie nr 7/2017

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Nadzór nad całością pracy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.
 2. Nadzór nad administrowaniem obiektami Oddziału.
 3. Planowanie, zlecanie remontów obiektów stanowiących mienie Oddziału.
 4. Przygotowywanie corocznie, we współpracy z Wydziałem Informatyki, rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Oddziału.
 5. Nadzór nad prawidłowym zapewnieniem utrzymania czystości oraz ochrony obiektów i pomieszczeń Oddziału.
 6. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym udział w pracach Komisji Przetargowych oraz kontrola realizacji postępowań.
 7. Nadzór nad planowaniem i zaopatrzeniem w środki techniczno-biurowe na podstawie zamówień składanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 8. Nadzór nad przygotowaniem składników majątkowych do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury.
 9. Nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez Oddział.
 10. Nadzór nad gospodarką transportową w Oddziale.
 11. Nadzór nad prowadzeniem Archiwum Zakładowego.
 12. Nadzór nad pracą Kancelarii Ogólnej.

Wykształcenie:  wyższe techniczne.

Wymagania konieczne:

 1. Staż pracy: 6 lat w tym na stanowisku kierowniczym.
 2. Dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 3. Znajomość przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.)
 4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),
 5. Doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami, w zarzadzaniu i utrzymywaniu obiektów zgodnie z zasadami Prawa budowlanego – dobra znajomość przepisów prawa w tym zakresie.
 6. Biegła obsługa komputera – bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office (MS Word, MS Excel).

Wymagania pożądane:

 1. Umiejętność samodzielnego myślenia i działania.
 2. Zdolność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
 3. Umiejętność organizacji pracy i podziału zadań.
 4. Dyspozycyjność.
 5. Odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn. zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 01.03.2017 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności