logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy

Postępowanie Nr 9/2017

28-02-2017

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce

 

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko od referenta
do specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych (umowa na czas określony).

Postępowanie nr 9/2017

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 1. Przyjmowanie, kontrola merytoryczna, potwierdzanie i realizacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe;
 2. Informowanie ubezpieczonych o zakwalifikowaniu na leczenie uzdrowiskowe;
 3. Określenie wstępnego terminu realizacji świadczenia;
 4. Monitorowanie kolejki oczekujących na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;
 5. Prowadzenie rejestru skierowań na leczenie uzdrowiskowe w Systemie Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego;
 6. Bieżąca informacja osobista i telefoniczna osób zainteresowanych;
 7. Przygotowywanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe do weryfikacji.
 8. Zagospodarowywanie skierowań ze zwrotów oraz z niedojazdów (tzw. giełda);
 9. Przygotowywanie zbiorczych sprawozdań i analiz z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
 10. Wprowadzanie do systemu oceny lekarskiej skierowań na leczenie uzdrowiskowe;
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego;
 12. Obsługa rejestracji użytkowników Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Rejestracja wniosków o dostęp do ZIP, zakładanie kont użytkowników, wydawanie haseł, blokada i odblokowywanie kont.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 1. znajomość systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz. 1793 tekst jednolity z późń. zm.),
 2. umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość programów z pakietu biurowego MS Office),
 3. dyspozycyjność,
 4. umiejętność poprawnego redagowania pism,
 5. umiejętność analitycznego myślenia,
 6. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 1. dokładność i obowiązkowość,
 2. komunikatywność,
 3. odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016 r. poz. 922 z późn.zm).’’

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z  NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 14.03.2017 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności