logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy1

Postępowanie nr 5/2015

19-02-2015
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 5/2015)


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od referenta do specjalisty w Sekcji Świadczeń Zdrowotnych, Analiz Finansowych i Rozliczeń dla Służb Mundurowych w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (umowa na zastępstwo).

Wymiar etatu:
3/4

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 • Planowanie i kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz monitorowanie procesu realizacji umów w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • Przygotowywanie zestawień i opracowanie informacji określonych przez Departament ds. Służb Mundurowych w zakresie ordynacji lekarskiej, ilości i poziomu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniodawców w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej, których organem jest Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Wewnętrznych.
 • Monitorowanie zmian w przepisach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej oraz bieżące ich stosowanie.
 • Bieżąca analiza ekonomiczna stopnia zaawansowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz na jej podstawie opiniowanie wniosków o aneksowanie zawartych umów.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających mających na celu wydanie decyzji administracyjnych w sprawie uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki na podstawie art. 46 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).
 • Koordynacja działań związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych do realizacji przez bezpośredniego przełożonego.

Wykształcenie: wyższe/średnie

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta przy wykształceniu średnim i wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu średnim wymagany jest 3-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagany jest 4-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu średnim wymagany jest 5-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym 3-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 • biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL, INTERNET),
 • systematyczność, dokładność i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz systemem kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.).
Art.112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:

- na stanowisko referenta przy wykształceniu średnim i wyższym staż pracy nie jest wymagany,
- na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu średnim wymagany jest 3-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
- na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagany jest 4-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym 1 rok stażu pracy,
- na stanowisko specjalisty przy wykształceniu średnim wymagany jest 5-letni staż pracy, a przy wykształceniu wyższym 3-letni staż pracy,

 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)’’.

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

          Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
          ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

         Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
         ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

         Kancelaria Ogólna pokój nr 10
         wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY i NUMEREM POSTĘPOWANIA
         w terminie do 05.03.2015 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Postępowanie nr 5/2015

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:

 1. Pani Diana Anna Wilczyńska zam. Chęciny k/Kielc.
 2. Pani Anna Katarzyna Hauer zam. Kielce.
 3. Pan Kamil Stanisław Baranowski zam. Borki, Mniów k/Kielc.
 4. Pani Anna Baranowska zam. Borki, Mniów k/Kielc.
 5. Pan Rafał Matałowski zam. Kielce.
 6. Pani Dagmara Maria Borowiec zam. Kielce.
 7. Pani Agnieszka Patrycja Jabko zam. Wola Szczygiełkowa, Nowa Słupia k/Kielc.
 8. Pani Dorota Małgorzata Gosek zam. Kielce.
 9. Pani Katarzyna Iwona Kania zam. Szewce, Sitkówka – Nowiny k/Kielc.
 10. Pani Monika Karolina Kaczmarczyk zam. Kielce.
 11. Pani Adrianna Magdalena Miernik zam. Bilcza, Morawica k/Kielc.
 12. Pani Katarzyna Lipa zam. Jadowniki, Pawłów k/Kielc.
 13. Pani Agnieszka Słowińska zam. Jadowniki, Pawłów k/Kielc.
 14. Pani Dominika Daria Kubicka zam. Kielce.
 15. Pan Paweł Wejman zam. Bilcza, Morawica k/Kielc.
 16. Pan Sebastian Piotr Marciniak zam. Kielce.
 17. Pani Marta Anna Taszłow zam. Kielce.
 18. Pani Sylwia Magdalena Głowala zam. Sarbice Drugie, Łopuszno k/Kielc.
 19. Pani Magdalena Kamila Wolder zam. Promnik, Strawczyn k/Kielc.
 20. Pani Dorota Katarzyna Jędrocha zam. Kielce.
 21. Pan Grzegorz Bronkowski zam. Bilcza, Morawica k/Kielc.
 22. Pani Sylwia Kupczyk – Krzysztofik zam. Kielce.
Wszystkie aktualności