logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy1

Postępowanie nr 6/2015

23-02-2015
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 6/2015)


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od referenta do specjalisty w Dziale Uprawnień, Ewidencji i Obsługi Świadczeniobiorców – Wydział Spraw Świadczeniobiorców (umowa na zastępstwo).

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • Przetwarzanie danych osobowych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU) i zbiorów Rejestru Usług Medycznych (RUM-NFZ),
 • Udzielanie bieżących informacji w sprawach dotyczących problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Inne zadania.


Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne, informatyczne

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 • dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 267 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów z pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel), poczty e-mail, internetu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism i wypowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.


Wymagania pożądane:

 • komunikatywność, rzetelność, obowiązkowość,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.).
Art.112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:

- na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
- na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
- na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,

 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)’’.


Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

              Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
              ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 •  lub dostarczenie na adres:

             Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
             ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

             Kancelaria Ogólna pokój nr 10
             wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY i NUMEREM POSTĘPOWANIA
             w terminie do 10.03.2015 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

Postępowanie nr 6/2015

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne:

 1. Pani Anna Katarzyna Hauer zam. Kielce.
 2. Pan Rafał Matałowski zam. Kielce.
 3. Pani Katarzyna Iwona Kania zam. Szewce, Sitkówka – Nowiny k/Kielc.
 4. Pani Adrianna Magdalena Miernik zam. Bilcza, Morawica k/Kielc.
 5. Pani Joanna Anna Przybysławska zam. Kielce.
 6. Pani Katarzyna Lipa zam. Jadowniki, Pawłów k/Kielc.
 7. Pani Agnieszka Słowińska zam. Jadowniki, Pawłów k/Kielc.
 8. Pani Małgorzata Anna Janicka zam. Kielce.
 9. Pani Dominika Daria Kubicka zam. Kielce.
 10. Pan Paweł Wejman zam. Bilcza, Morawica k/Kielc.
 11. Pan Sebastian Piotr Marciniak zam. Kielce.
 12. Pani Magdalena Kamila Wolder zam. Promnik, Strawczyn k/Kielc.
 13. Pani Marta Anna Taszłow zam. Kielce.
 14. Pan Grzegorz Bronkowski zam. Bilcza, Morawica k/Kielc.
 15. Pan Przemysław Wójcikiewicz zam. Busko – Zdrój k/Kielc.
 16. Pani Sylwia Kupczyk – Krzysztofik zam. Kielce.
 17. Pani Anna Lucyna Królikowska zam. Kielce.
 18. Pani Monika Leokadia Babiarska zam. Obice, Morawica k/Kielc.
 19. Pani Agnieszka Anna Stanicka zam. Starachowice k/Kielc.
 20. Pani Agnieszka Struszyńska zam. Kielce.
 21. Pani Agata Maria Padjas – Kubicka zam. Kielce.
 22. Pani Zofia Agnieszka Tytoń zam. Dyminy k/Kielc.
 23. Pan Marcin Józef Bęben zam. Brzeziny k/Kielc.
Wszystkie aktualności