logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy1

Postępowanie nr 7/2015

27-02-2015
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 7/2015
)


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od referenta do specjalisty w Dziale Obsługi Umów w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym (umowa na zastępstwo).

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie formalno-prawne umów i aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Prowadzenie rejestrów umów.
 • Monitorowanie ustawodawstwa dotyczącego tzw. ,, prawa medycznego’’ oraz strony internetowej Centrali NFZ w części dotyczącej Zarządzeń Prezesa.
 • Udział w obsłudze prawnej konkursu ofert i rokowań.


Wykształcenie: wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.),
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 z późn. zm.),
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym głównie pakietu Microsoft Office.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.).
Art.112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:

- na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
- na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
- na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,

 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)’’.


Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

             Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
              ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 •  lub dostarczenie na adres:

             Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
             ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

             Kancelaria Ogólna pokój nr 10
             wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY i NUMEREM POSTĘPOWANIA
            w terminie do 13.03.2015 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 •  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności