logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy1

Postępowanie nr 8/2015

02-03-2015
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 8/2015)


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od referenta do starszego specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej.

Wymiar etatu:
1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 • Obsługa świadczeniobiorców w zakresie udzielania informacji dotyczących refundacji kosztów świadczeń poniesionych w innym państwie członkowskim na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1491).
 • Przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych w państwach UE/EFTA przez ubezpieczonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) 883/2004.
 • Weryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE na podstawie art. 42 b ustawy.
 • Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu kosztów lub decyzji o odmowie zwrotu kosztów w oparciu o art. 42d ust. 1 i 2 ustawy.


Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 •  na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 •  na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
 • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
 • na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 4-letni staż pracy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość obsługi Microsoft Office,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) 883/2004,
 • znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 • znajomość relacji pomiędzy przepisami o koordynacji a przepisami dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
 • dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
 • doświadczenie zawodowe w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności w zakresie świadczeń rzeczowych realizowanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) 883/2004,
 • dobra znajomość języka angielskiego.


Wymagania pożądane:

 • ukończone studia w zakresie ochrony zdrowia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, sumienność, komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.).
Art.112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:

- na stanowisko referenta i starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
- na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
- na stanowisko specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 3-letni staż pracy,
- na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest 4-letni staż pracy.

 •  list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)’’.


Zainteresowane osoby prosimy o:

 •  przesłanie na adres:

              Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
               ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

             Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
              ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce
              Kancelaria Ogólna pokój nr 10
              wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY i NUMEREM POSTĘPOWANIA
              w terminie do 16.03.2015 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności