logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Oferty pracy1

Postępowanie nr 9/2015

12-03-2015
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
(postępowanie nr 9/2015)


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko: od starszego specjalisty do głównego specjalisty w Zespole Kontroli Wewnętrznej (umowa na zastępstwo).

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

 • Udział w opracowywaniu oraz realizacji planów kontroli wewnętrznej.
 • Opracowywanie protokołów, wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 • Rozpatrywanie zastrzeżeń i wyjaśnień dotyczących przeprowadzonych kontroli.
 • Udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań okresowych o wynikach kontroli.
 • Monitorowanie i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 • Udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na wystąpienia instytucji kontrolujących Oddział.


Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne

Wymagania konieczne:

 • na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 4-letni staż pracy,
 • na stanowisko głównego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 5-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku ds. kontroli,
 • znajomość zasad prowadzenia kontroli oraz powszechnie uznawanych standardów kontroli,
 • zdolność samodzielnego myślenia i działania,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli w mowie i na piśmie oraz wyciąganie właściwych wniosków,
 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność i terminowość realizacji przydzielonych zadań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXCEL, INTERNET).


Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych,
 • kreatywność w doborze i stosowaniu odpowiednich metod i technik kontroli oraz pozyskiwaniu środków dowodowych,
 • umiejętność szybkiego kojarzenia zdarzeń oraz ich klasyfikowania pod względem istotności,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn.zm.).
Art.112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe:

- na stanowisko starszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 4-letni staż pracy,
- na stanowisko głównego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 5-letni staż pracy,
- minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku ds. kontroli.

 •  list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)’’.


Zainteresowane osoby prosimy o:

 •  przesłanie na adres:

              Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
              ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 •  lub dostarczenie na adres:

             Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
             ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

             Kancelaria Ogólna pokój nr 10
             wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY i NUMEREM POSTĘPOWANIA
             w terminie do 27.03.2015 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 229.

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŚOW NFZ),
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Wszystkie aktualności