logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 10/ZP/2008

29-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 10/ZP/2008


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu i modyfikację środowiska bazodanowego iSeries, ofertę złożył następujący Wykonawca:
 
          Oferta Nr 1
ABG S.A. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, OFERTA Nr 1 tj.: ABG S.A. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty Liczba punktów w kryterium: cena
 Razem
           1           100    100

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności