logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 11/ZP/2008

22-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 11/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę urządzeń sieciowych, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

         a) Oferta Nr 1 – Kolporter Info S.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce;

         b) Oferta Nr 2 – ALTAR sp. z  o.o., ul. Różana 5, 25-729 Kielce;

         c) Oferta Nr 3 – SOLIDEX S.A., ul. J. Lea 124, 30-133 Kraków.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 3 tj.: SOLIDEX Spółka Akcyjna, ul. J. Lea 124, 30-133 Kraków.
Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cena
Razem
 1  66,58  66,58
 2  93,33  93,33
 3  100  100

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności