logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 12/ZP/2008

23-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 12/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę, instalację i uruchomienie programu komputerowego System Obiegu Dokumentów, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

          a) Oferta Nr 1 – MIS S.A., ul. Berenta 35, 51-152 Wrocław;

          b) Oferta Nr 2 – Konsorcjum KIR & NEWITECH, ul. Cypryjska 72, 02-761 Warszawa;

          c) Oferta Nr 3 – MCSI Ltd sp. z o.o., ul. Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa;

          d) Oferta Nr 4 – „ALTAR” sp. z o.o., ul. Różana 5, 25-729 Kielce.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 tj.: MIS S.A., ul. Berenta 35, 51-152 Wrocław.

Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium:cena
Razem
         1 100  100
         2 37,47  37,47
         3 56,43  56,43
         4 53,60  53,60

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności