logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 13/ZP/2008

01-12-2008

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania nr: 13/ZP/2008Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że unieważnia postępowanie na dostawę bonów towarowych.

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający wykluczył z postępowania Sodexho Pass Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ złożył wykaz placówek handlowo-usługowych na terenie województwa świętokrzyskiego, w których można realizować bony wykonawcy, podając placówkę, która nie realizuje bonów wykonawcy. Ponadto Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień do załączonego wykazu.

W oparciu o art. 24 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający uznał ofertę wykluczonego wykonawcy za odrzuconą.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności