logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 13/ZP/2008

25-11-2008

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (postępowanie Nr 13/ZP/2008)

PROTESTUJĄCY: Bonus Systems Polska S.A. ul. Żupnicza 17, 02-156 Warszawa

Po rozpatrzeniu Państwa  protestu z dnia 21 listopada 2008 r. Zamawiający ODDALA PROTEST W CAŁOŚCI JAKO NIEZASADNY.   

UZASADNIENIE

    Przedmiotem protestu jest zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, iż „zamawiający nie dopuszcza bonów w formie elektronicznej”.
    Protestujący wskazuję, że Zamawiający naruszył zapisy:
  1. art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 7, art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez niezgodność z zasadami określonymi ww. prawem, a w szczególności z naruszeniem zakazu ograniczenia postępu technicznego oraz
  2. art. 7 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, poprzez niezgodność z zasadami określonymi ww. prawem, a w szczególności z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, i wnosi o unieważnienie postępowania oraz dopuszczenia formy elektronicznej bonów towarowych.
    Mając powyższe na uwadze Zamawiający, uważa że Protestujący nie wykazał, aby był dyskryminowany poprzez warunki specyfikacji, a w szczególności nie twierdzi, że oferuje wyłącznie bony elektroniczne, a nie oferuje papierowych.
Poza tym protestujący nie wyjaśnia, na czym polega, postęp techniczny w posługiwaniu się bonami elektronicznymi zamiast papierowymi z punktu widzenia konsumentów bonów towarowych.
Ponadto w subiektywnej ocenie Zamawiającego, bony w formie elektronicznej, dyskryminują ich użytkowników ograniczając ich do korzystania tylko ze tych placówek, w których są akceptowane karty płatnicze VISA.
Z wiedzy Zamawiającego wynika, że nie we wszystkich placówkach, w których pracownicy realizowali zakupy, są zainstalowane czytniki kart płatniczych, umożliwiających płatność bonem w formie elektronicznej.        
W związku z powyższym Zamawiający oddala protest w całości jako niezasadny.

POUCZENIE

    Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności