logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 15/ZP/2008

19-12-2008
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę mienia na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (postępowanie Nr 15/ZP/2008)

PROTESTUJĄCY: Zakłady Usługowe EZT sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Po rozpatrzeniu Państwa  protestu z dnia 16 grudnia 2008 r. Zamawiający uznaje PROTEST W CZĘŚCI JAKO ZASADNY.   

UZASADNIENIE

    Przedmiotem protestu jest brak zapisu w projektach umów dotyczących Pakietu I i Pakietu II ww. zamówienia publicznego postanowień umożliwiających coroczną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy o wzrost wskaźnika minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz błędny zapis w umowie dotyczącej Pakietu II w paragrafie 10 ust. 3 dotyczący stawki podatku VAT na utrzymanie w czystości oraz obsługę terenów zielonych z 3% na 7%.  
    Protestujący wskazuję, że Zamawiający naruszył zapis art. 7 ust 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i wnosi o modyfikację powyższych postanowień i wprowadzenia niezbędnych zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
    Niezasadny dla Zamawiającego jest zarzut podniesiony przez Protestującego w zakresie braku zawarcia w projekcie umowy klauzuli waloryzującej odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak sam Protestujący prawidłowo wskazał „celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jest efektywne wydatkowanie środków publicznych. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że wykonawcy kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, uwzględnić muszą ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia tak, aby zabezpieczyć swój interes.”
Zamieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie obowiązkiem, bowiem to Zamawiający decyduje o kształcie i zapisach umowy, tak aby uwzględniała ona jego potrzeby i wymagania, i w jak najlepszym stopniu pozwalała na zrealizowanie zamówienia (sygn. akt KIO/UZP 97/08).
    Niemniej jednak, Zamawiający korzystając ze swoich uprawnień i aby móc w przyszłości rozwiązać wszelkie powstałe trudności, dokona następujących zamian do SIWZ w projekcie umowy, poprzez dopisanie nw. paragrafu:

Wzór umowy § 10 a
1.„Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z opublikowanym przez Prezesa GUS wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający waloryzację.”
2.Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy i wymaga aneksu do umowy.”  

Odnośnie drugiego zarzutu, jakim jest błędny zapis w umowie dotyczącej Pakietu II w paragrafie 10 ust. 1 pkt 3 dotyczący stawki podatku VAT na utrzymanie w czystości oraz obsługę terenów zielonych, Zamawiający dokona następujących zmian w ww. projekcie umowy.
W paragrafie 10 ust. 1 umowy punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3) „§ 1 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy na kwotę ………………. zł netto miesięcznie, (słownie: …………………. zł), powiększoną o 7% podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę ………………… zł brutto miesięcznie, (słownie: ……………………...…. zł).”
     
W związku z powyższym Zamawiający uznaje protest w części I jako niezasadny, jednakże wprowadza zmianę do umowy dotyczącą waloryzacji wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, natomiast w części II uwzględnia protest jako zasadny i dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

POUCZENIE

    Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności