logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 15/ZP/2008

30-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 15/ZP/2008

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę mienia, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Usługowe „KERIM” Mirosław Hendel, ul. Sandomierska 14a, 26-611 Radom;

 2. Oferta Nr 2 – Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA sp. z o.o., al. Jana Pawła II 8A, 58-506 Jelenia Góra;

 3. Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, Oddział Kielce, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce;

 4. Oferta Nr 4 – „Centrum Ochrony SECURITY” sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec;

 5. Oferta Nr 5 – WOLF Służba Ochrony sp. z o.o., ul. Lea 116, 30-133 Kraków;

 6. Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CEDROX” Józef Cedro, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce;

 7. Oferta Nr 7 – Zakłady Usługowe „EZT” sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 7,   41-219 Sosnowiec, Oddział Kielce, ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce;

 8. Oferta Nr 8 - Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” Paweł Malicki, Bukowa ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin.

Odrzuceniu podlegają następujące oferty:

 •  Oferta Nr 1  – Przedsiębiorstwo Usługowe „KERIM” Mirosław Hendel, ul. Sandomierska 14a, 26-611 Radom.
  Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) zawiera błędy w obliczeniu ceny (…).” Wykonawca w przedstawionej w ofercie w pozycji „sprzątanie terenów zielonych” wpisał 3% stawkę VAT zamiast 7%. Zakwalifikowanie nieprawidłowo zadeklarowanej stawki VAT jako błędu jest zgodne z orzecznictwem sądu (wyrok SO w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 r., sygn. akt II Ca 642/06) i zobowiązuje Zamawiającego do odrzucenia oferty.  

 • Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Usługowe „ROKA” Zakład Pracy Chronionej Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, Oddział Kielce, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce;
  Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) zawiera błędy w obliczeniu ceny (…).” Wykonawca w przedstawionej w ofercie w pozycji „sprzątanie terenów zielonych” wpisał 3% stawkę VAT zamiast 7%. Zakwalifikowanie nieprawidłowo zadeklarowanej stawki VAT jako błędu jest zgodne z orzecznictwem sądu (Wyrok SO w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2006 r., sygn. akt II Ca 642/06) i zobowiązuje Zamawiającego do odrzucenia oferty.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w Pakiecie I i II.

Za najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie I i II uznano OFERTĘ Nr 8 tj.: Przedsiębiorstwo Usługowe „RAMZES” Paweł Malicki, Bukowa ul. Szkolna 6/18, 29-105 Krasocin.
Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta w Pakiet I i II uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty

 Liczba punktów w kryterium: cena
 Pakiet I

 Liczba punktów w kryterium: cena
 Pakiet II
           2
           97,76
          32,61
           4
           90,02
          68,48
           5
           39,74
          62,97
           6
           97,85             -
           7
           92,42
          81,84
           8
           100
          100

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności