logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 15/ZP/2008

19-12-2008

Dotyczy postępowania Nr 15/ZP/2008 o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych oraz ochronę mienia


    Zgodnie z art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie projektu umowy:
 1. w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym projekt umowy dla Pakietu I i Pakietu II wprowadza się § 10 a umowy w następującym brzmieniu:
  1.„Strony dopuszczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z opublikowanym przez Prezesa GUS wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający waloryzację.”
  2.Pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy i wymaga aneksu do umowy.” 

 2. w Załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącym projekt umowy dla Pakietu II wprowadza się następująca zmianę:
  - w paragrafie 10 ust. 1 umowy  punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
  3. „§ 1 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy na kwotę ………………. zł netto miesięcznie, (słownie: …………………. zł), powiększoną o 7% podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę ………………… zł brutto miesięcznie, (słownie: ……………………...…. zł).”

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności