logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 16/ZP/2008

17-12-2008

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania nr: 16/ZP/2008
 
    Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę bonów towarowych, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

          a) Oferta Nr 1 – BONUS Systems Polska S.A. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa;

          b) Oferta Nr 2 – Sodexho Pass Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp Zamawiający wykluczył z postępowania Sodexho Pass Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, gdyż wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania. Wykonawca zgodnie z zapisami SIWZ złożył wykaz placówek handlowo-usługowych na terenie województwa świętokrzyskiego, w których można realizować bony wykonawcy, podając placówki, które nie realizują bonów wykonawcy lub są zlikwidowane.

Oferta Nr 2 tj. Sodexho Pass Polska sp. z o.o. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, została uznana za odrzuconą z uwagi na złożenie jej przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 tj.: BONUS Systems Polska S.A. ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa.

Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. oferta przedstawiła najkorzystniejszy bilans cen i ilość placówek handlowo-usługowych na terenie województwa  świętokrzyskiego, w których można realizować bony Wykonawcy kryterium i uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w danym kryterium, przedstawia się następująco:

Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cenaLiczba punktów w kryterium: Ilość placówek handlowo-usługowych naterenie województwa świętokrzyskiego, w których można realizować bonyWykonawcy
Razem
 15  95100

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności