logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 1/ZP/2009

09-02-2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania nr: 1/ZP/2009

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na usługę kwalifikowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Pakiet Nr I
Oferta Nr 2 – Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
lek. med. Marzena Padzik-Gelbert
,
ul. Klonowa 42C/30, 25-553 Kielce,

Pakiet Nr II
Oferta Nr 1 - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
dr n. med. Artur Durda,  
 
ul. M. Kopernika 2/7, 28-100 Busko Zdrój.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w Pakietach Nr I i II.

Za najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie Nr I uznano OFERTĘ Nr 2 tj.: Specjalistyczna Praktyka Lekarska, lek. med. Marzena Padzik-Gelbert, ul. Klonowa 42C/30, 25-553 Kielce.

Za najkorzystniejszą ofertę w Pakiecie Nr II uznano OFERTĘ Nr 1 tj.: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, dr n. med. Artur Durda, ul. M. Kopernika 2/7, 28-100 Busko Zdrój.

Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsze oferty w Pakietach Nr I i II uzyskały 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Ceny jakie przedstawili Wykonawcy mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty
 Liczba punktów w kryterium: cena
 Pakiet I
 Liczba punktów w kryterium: cena
 Pakiet II
          1             -           100
          2           100             -

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności