logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 2/ZP/2009

18-05-2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr 2/ZP/2009

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów oraz konsoli, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1

Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk
ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg,

Oferta nr 2
Kolporter Info S.A.
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,

Oferta nr 3
Itco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy
ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce,

Oferta nr 4
ManComplex Marek Grzywna, Norbert Łapacz
ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce,

Oferta nr 5
Complex Computers Sp. z o.o.
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce,

Oferta nr 6
Framko2 Spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce,

Oferta nr 7
Centerit Sp. z o.o.
ul. Towarowa 22, 25-616 Kielce,

Oferta nr 8
Perfektus S.A.
ul. Malików 150 D, 25-639 Kielce,

Oferta nr 9
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec,

Oferta nr 10
Komtech Piotr Martuszewski
ul. Jagiellońska 39, 33-300 Nowy Sącz.
    
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach Nr I, II i III.

Za najkorzystniejszą w części Nr I uznano OFERTĘ Nr 10, tj.: Komtech Piotr Martuszewski, ul. Jagiellońska 39, 33-300 Nowy Sącz.

Za najkorzystniejszą w części Nr II uznano OFERTĘ Nr 1, tj.: Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk, ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.

Za najkorzystniejszą w części Nr III uznano OFERTĘ Nr 8, tj.: Perfektus S.A.,
ul. Malików 150 D, 25-639 Kielce.


Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsze oferty w częściach Nr I, II i III uzyskały 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Ceny jakie przedstawili Wykonawcy mieszczą się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena przedstawia się następująco:


 Numer oferty
 Liczba punktów
w kryterium: cena
Część Nr I

 Liczba punktów
w kryterium: cena
Część Nr II
 Liczba punktów
w kryterium: cena
Część Nr III
            1
            88,00          100,00            -
            2
                                                        Oferta odrzucona
            3            95,52            79,79            97,89    
            4            92,89            78,60            93,00
            5            88,04            68,77
            -
            6            82,64            68,58
            96,63
            7            85,72            77,74
            84,92
            8            83,86            69,04
          100,00
            9            98,93            80,86            85,20
          10          100,00            79,62
            84,88


Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę nr 2 w częściach: I i II. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca udzielił w wyznaczonym terminie wyjaśnień.

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę nr 2 w części III. Oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny, tj. Wykonawca zaoferował 2 szt. konsoli, podczas gdy Zamawiający wpisał do Specyfikacji i oczekiwał w ofertach Wykonawców 1 szt. konsoli, wynikiem czego jest błędne obliczenie ceny.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności