logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 4/ZP/2009

25-06-2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 4/ZP/2009

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę przełączników sieciowych i urządzeń do połączenia radiowego, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta Nr 1
ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy
ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce


Oferta Nr 2
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 tj.:

ITco Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 27.


Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawcy mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty
 Liczba punktów w kryterium: cena
           1
                  100
           2
                 83,58

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności