logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 6/ZP/2008

20-08-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania nr: 6/ZP/2008


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) informuje, że w postępowaniu na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz demontaż klimatyzatorów typu „Panda Clima”, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
    a)  Oferta Nr 1 – KLIMANET Spółka Cywilna Adam Jaworski, Zenon Cedro ul. Kościuszki
         18/22/31, 25-310 Kielce;
    b)  Oferta Nr 2 – PPUH „Impuls” Marcin Kaczor, ul. Bąkowa 8, 25-213 Kielce.

Odrzuceniu podlega Oferta Nr 2  – PPUH „Impuls” Marcin Kaczor, ul. Bąkowa 8, 25-213 Kielce. Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma gorsze parametry techniczne niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, m. in.:
    1)  dla klimatyzatora typu stojącego – szafa wymagania stawiane przez Zamawiającego
         dotyczące:  
        - wydajności dla normalnej mocy chłodniczej nie mogła być niższa niż 13,80 kW,
          natomiast w zaoferowanym produkcje ta wydajność wynosi 12,3 kW,
        - wydatek powierza jednostki wewnętrznej nie mógł być niższy niż 2100 m3/h, natomiast
          w zaoferowanym produkcje ten wydatek powietrza wynosi 2000 m3/h;
    2)  dla klimatyzatora typu ściennego wymagania stawiane przez Zamawiającego dotyczące
         poziomu ciśnienia akustycznego dla jednostki zewnętrznej nie mógł być większy niż 48
         dB, natomiast w zaoferowanym produkcje ten poziom ciśnienia akustycznego wynosi dla
         jednostki zewnętrznej 55 dB;
    3)  urządzenia powinny posiadać gwarancję producenta na okres co najmniej 5 lat,
         natomiast w odrzuconej ofercie gwarancja wynosi 36 miesięcy;
    4)  termin realizacji – okres od momentu wyłączenia starej do chwili uruchomienia nowej
         klimatyzacji nie mógł przekroczyć 12 godzin, natomiast przedstawiony termin realizacji
         w odrzuconej ofercie to 3 dni robocze.   

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 tj.: KLIMANET Spółka Cywilna Adam Jaworski, Zenon Cedro ul. Kościuszki 18/22/31, 25-310 Kielce.
Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

 Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cena
Razem
 1 100100


Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności