logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 7/ZP/2008

03-10-2008

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       
Dotyczy postępowania nr: 7/ZP/2008

    Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) informuje, że w postępowaniu na dostawę serwera, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Oferta Nr 1 – ZETO-RZESZÓW sp. z o.o., al. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów;
  2. Oferta Nr 2 – COMTRONIC sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin;
  3. Oferta Nr 3 – COMPLEX COMPUTER sp. z o.o. ul. Targowa 18, 25-520 Kielce;
  4. Oferta Nr 4 – FRAMKO  2  J.  Strykowski,  S.  Miazga,  sp.  jawna, ul. Duża 22, 25-013 Kielce;
  5. Oferta Nr 5 – ITco Rabajczyk i wspólnicy sp. jawna, ul. Zagnańska 27, 25-528  Kielce.
Odrzuceniu podlega następująca oferta:
Oferta Nr 4  –  FRAMKO  2  J.  Strykowski,  S.  Miazga,  spółka  jawna,  ul.  Duża 22, 25-013 Kielce.
Niniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „(…) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…).” Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w ww. postępowaniu tj.:

a) potwierdzenia producenta, że zaoferowany sprzęt objęty jest pakietem usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski, w miejscu użytkowania sprzętu,

b) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ponadto do oferty nie dołączono zaparafowanego wzoru umowy.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 2 tj.: COMTRONIC sp. z o.o., ul. Zana 1, 20-601 Lublin.
Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. oferta przedstawiła najniższą cenę i uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cenaRazem
 1 87,60 87,60
 2 100 100
 3 82,26 82,26
 5 82,16 82,16

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności