logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 7/ZP/2008

18-09-2008

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na dostawę serwera na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (postępowanie nr 7/ZP/2008)

PROTESTUJĄCY: „Kolporter Info” S.A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce


Po rozpatrzeniu Państwa protestu z dnia 15 września 2008 r. Zamawiający ODDALA PROTEST W CAŁOŚCI JAKO NIEZASADNY.

UZASADNIENIE

     Przedmiotem protestu jest zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. w Załączniku Nr 4 do SIWZ w brzmieniu: „Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte pakietem usług gwarancyjnych i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski w miejscu użytkowania sprzętu – wymagane potwierdzenie producenta.”
     Protestujący wskazuje, że powyższy zapis narusza art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 29 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i wnosi o zmianę zapisu w SIWZ.
    Mając powyższe na uwadze Zamawiający stwierdza, że przedmiotowy zapis w SIWZ w żaden sposób nie narusza cytowanych wyżej przepisów ustawy Pzp, a jest niezbędny dla osiągnięcia celu tego zamówienia i wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt pochodził  z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta w Polsce, co ma związek ze sprawną obsługą serwisową, gwarancyjną  pogwarancyjną i jest bardzo ważne dla Zamawiającego ze względu na konieczność zapewnienia ciągłej pracy serwerów internetowych niezbędnych do wymiany danych pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami. W razie awarii powyższe gwarantuje szybką naprawę serwera i nie zakłóci pracy NFZ i świadczeniodawców.
    Nie jest możliwe zastąpienie sformułowania „wymagane potwierdzenie producenta”, które odnosi się jedynie do pakietu usług gwarancyjnych świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski, w miejscu użytkowania sprzętu. Zapis ten ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, w której potencjalny dostawca, z różnych przyczyn (nawet niezależnych od niego), nie będzie mógł świadczyć usług gwarancyjnych z uwagi na brak odpowiedniego w tym zakresie porozumienia z producentem.
    W związku z powyższym Zamawiający oddala protest w całości jako niezasadny.


POUCZENIE

    Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności