logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Postępowanie nr 8/ZP/2008

23-10-2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Dotyczy postępowania nr: 8/ZP/2008


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) informuje, że w postępowaniu na dostawę 1 samochodu osobowego 5 miejscowego i 1 samochodu osobowego 9 miejscowego, ofertę złożył następujący Wykonawca:

Oferta Nr 1 – „Autocentrum” S.A. ul. Zakładowa 18, 25-670 Kielce.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.
Za najkorzystniejszą ofertę uznano OFERTĘ Nr 1 tj.: „Autocentrum” S.A. ul. Zakładowa 18, 25-670 Kielce.
Na podstawie kryterium oceny ofert, tj. 100% - cena, niniejsza oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania. Cena jaką przedstawił Wykonawca mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną Wykonawcom w kryterium cena, przedstawia się następująco:

Numer oferty
Liczba punktów w kryterium: cena
Razem
 1100
100

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności