logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony ofertowy

12-05-2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM


Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 9, ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 4 szt. kserokopiarek.

 1. Kserokopiarki - typ;

       1)  Xerox DC 230 - numer inwentarzowy 13R/803/3/99, rok produkcji 1999,
                                      stan licznika 380 000,
       2) Canon 6317 - numer inwentarzowy 13R/803/4/99, rok produkcji 1999,
                                      stan licznika 285 000,
       3) Xerox DC 340 - numer inwentarzowy 13R/803/9/99, rok produkcji 1999,
                                      stan licznika 390 000,
       4) Xerox XD 104 - numer inwentarzowy 13R/803/12/99, rok produkcji 1999,
                                      stan licznika 260 000.

 2. Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2009 o godz. 11:00 w siedzibie ŚNFZ przy ul. Jana Pawła II nr 9, pokój nr 12 (budynek Seminarium).

 3. Sprzedawane kserokopiarki można oglądać na terenie Sprzedawcy w dniach od 12.05.2009 do 15.05.2009 r. w godzinach od 800 – 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr 0 41 36-46-225.

 4. Cena wywoławcza;
       1)  Xerox DC 230    -    100,00 zł brutto (słownie: sto zł),
       2)  Canon 6317        -    100,00 zł brutto (słownie: sto zł),
       3)  Xerox DC 340    -    100,00 zł brutto (słownie: sto zł.),
       4)  Xerox XD 104    -      20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia zł).

 5. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
       a) nazwisko i imię (lub firma) oferenta, nr NIP,
       b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,
       c) cenę ofertową za przedmiot przetargu,
       d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.

 6. Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno kserokopiarki Xerox DC 230 Canon 6317, Xerox DC 340, Xerox XD 104”, należy złożyć w siedzibie Sprzedającego, ul.Jana Pawła II nr 9 (kancelaria p.05), do dnia 18.05.2009 r. do godz. 10:30 .

 7. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia największą spośród wszystkich złożonych ofert.  

 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 9. W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,  Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 10. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu. 

 11. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej w przetargu.

 12. Wydanie kserokopiarek Nabywcom nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu Umowy.

 13. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan kserokopiarek objętych  rzetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności