logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

BIP

Drukuj

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony ofertowy

04-03-2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II Nr 9, ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 2 samochodów osobowych:

1. Samochód:
  1. CITROEN Xantia SX II 2,0 16 V Kat, nr rej. TK 08338, rok prod.1999,numersilnika 10HNH23014690, numer identyfikacyjny(VIN) VF7X1RFVF72253831,  ilość miejsc 4+1, przebieg 391 659 km, kolor nadwozia – bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym.

  2. CITROEN Xsara 1,4i Kat, nr rej. TK 32164, rok prod.1998,numer silnika     10FS7U2493710, numer identyfikacyjny(VIN) VF7NIKFXF36342848, ilość miejsc 4+1, przebieg 421 580 km, kolor nadwozia – bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym.
2. Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2009 o godz. 11 w siedzibie ŚNFZ przy ul. Jana Pawła II nr 9, pokój nr 1 (budynek Seminarium).

3. Sprzedawane samochody można oglądać na terenie Sprzedawcy w dniach od 05.03.2009 r.   do 11.03.2009 r. w godzinach od 800 – 1500 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Tadeuszem Kowalikiem tel. 0 41 36-76-253.

4. Cena wywoławcza;
  1. CITROEN Xantia – 4 100 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto),
  2. CITROEN Xsara –  1 800 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanych samochodów, tj:
  1. CITROEN Xantia – 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć),
  2. CITROEN Sara – 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt),
    w terminie do dnia 12.03.2009 r. do godz.10:30 na konto Sprzedającego – BGK o/Kielce
    61 1130 1192 0027 6000 2520 0007.

6. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

8. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia Umowy.

9. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
 
     a) nazwisko i imię (lub firma) oferenta, nr NIP,
     b) adres zamieszkania oferenta bądź siedziby przedsiębiorcy,
     c) cenę ofertową za przedmiot przetargu,
     d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,
     e) dowód dokonania wpłaty wadium.

10.Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno samochodu CITROEN Xantia” lub „Oferta – kupno samochodu CITROEN Sara” należy złożyć w siedzibie  Sprzedającego, ul.Jana Pawła II nr 9, do dnia 12.03.2009 r do godz. 10:30 .

11.Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę nabycia największą spośród złożonych  ofert.  

12.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

13.W przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu.
 
15. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej w przetargu.

16. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

17. Wydanie samochodów Nabywcom nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, pomniejszonej o wpłacone wadium i podpisaniu Umowy.

18. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan samochodów objętych przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.

Przeniesiono do archiwum

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wszystkie aktualności