logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe

KONTAKT

Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
ul. Jana Pawła II 9
25-025 Kielce
Telefony: (41) 36 46 251; (41) 36 46 241; (41) 36 46 242 czynne 8:00 - 12:00

Punkt informacyjny: Pokój nr 9 czynny:

 • poniedziałek 8:00 - 16:00
 • wtorek-piątek 8:00 - 14:30

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Wzór druku - Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

JAK WYJECHAĆ DO SANATORIUM KROK PO KROKU

KROK 1 SKIEROWANIE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę:

 • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej
 • W przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy ( nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym)

PLIK DO POBRANIA: wzór skierowania do uzdrowiska


W skierowaniu lekarz  może określić - po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań - miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, ale wybór nie jest wiążący dla OW Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lekarz ocenia:

 • stan zdrowia pacjenta
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;

zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO LUB REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ

SZCZEGÓŁOWE PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO LUB REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ

KROK 2 OPIS STANU ZDROWIA I BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W punkcie III druku skierowania lekarz wpisuje wyniki badań: morfologię, OB, mocz, EKG, Rtg klatki piersiowej. W przypadku dzieci wymagane są następujące wyniki badań: morfologia, mocz, kał na jaja pasożytów. Jeżeli lekarz nie ma tych wyników, zleca badania i wówczas pacjent  dołącza je do skierowania.

Lekarz wystawiający skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skierowania, a w szczególności:

 1. danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko, adres;
 2. odciśnięcia pieczęci świadczeniodawcy i pieczęci imiennej lekarza wystawiającego skierowanie;
 3. informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 4. jednoznacznie określonego rozpoznania choroby zasadniczej ( w języku polskim) będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10;
 5. informacji o schorzeniach współistniejących.

KROK 3 DOSTARCZENIE SKIEROWANIA DO NFZ

Skierowanie lekarz przesyła do Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie może być również dostarczone do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przez pacjenta, wysłane pocztą: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25 – 025 Kielce  lub wrzucone do specjalnie zabezpieczonej skrzynki pocztowej znajdującej się na ścianie głównego budynku. 

KROK 4 POTWIERDZENIE KWLIFIKACJI NA LECZENIE

Pracownicy Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego rejestrują skierowanie nadając mu indywidualny numer, a następnie przekazują  je  lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.
Potwierdzając skierowanie oddział Funduszu określa:

 1. rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 2. miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 3. datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 4. termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

O zakwalifikowaniu do leczenia uzdrowiskowego lub odmowie Fundusz powiadamia pacjenta  listownie. Skierowanie podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. Po upływie tego terminu Fundusz przesyła skierowanie lekarzowi, który je wystawił  w celu przeprowadzenia weryfikacji.

KROK 5 POWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU LECZENIA

O terminie wyjazdu pacjent zostaje poinformowany listownie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Osoba oczekująca na leczenie może też śledzić etapy realizacji swojego skierowania na specjalnej przeglądarce:

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

WAŻNE INFORMACJE

 • Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego.
 • Dzieci w wieku 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same.
 • Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, a młodzież szkół ponadgimnazjalnych w okresie wolnym od nauki.
 • Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie.
 • NFZ nie ma obowiązku wspólnego kierowania na leczenie rodzeństwa w przypadku, kiedy tylko jedno z dzieci jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnienia wspólnego wyjazdu małżonkom (w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób o różnych kwalifikacjach lekarskich, np. leczenie w sanatorium uzdrowiskowym i leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.
 • NFZ nie zapewnia leczenia w konkretnym uzdrowisku wskazanym przez pacjenta.
 • NFZ nie ma wpływu na warunki zakwaterowania (rodzaj pokoju, pokój z sanitariatem lub bez, dochodzenie na zabiegi, posiłki, itp.).
 • NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.
 • W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie właściwy oddział wojewódzki NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania. Oceny zasadności rezygnacji dokonuje oddział wojewódzki NFZ na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia Świadczeniobiorcy oraz przedstawionej dokumentacji medycznej. Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia, a całość dokumentacji zostanie zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie.

FORMY LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Istnieją następujące formy leczenia uzdrowiskowego:

 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach zwolnienia lekarskiego;
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach zwolnienia lekarskiego;
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością pacjenta za wyżywienie i zakwaterowanie;
 • w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne;
 • w sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo wyjeżdża w ramach urlopu;
 • leczenie ambulatoryjne: 6-18 osobodni, NFZ płaci za zabiegi, natomiast pacjent sam organizuje sobie nocleg i wyżywienie.

KOSZTY LECZENIA UZDROWISKOWEGO PONOSZONE PRZEZ PACJENTA

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty (nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym):

 • koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;

koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym);

Załącznik/pobierz – CENNIK ODPŁATNOŚCI

 • koszty pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • koszty pobytu opiekuna świadczeniobiorcy;
 • dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłat klimatycznych.