logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Drukuj

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania refundacji wyrobów medycznych jest „zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” wystawione przez osobę uprawnioną. Osobą uprawnioną do wystawiania zleceń jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego. Niektóre wyroby – np. pampersy mogą być wypisywane przez lekarza POZ, niektóre przez określonego specjalistę, np. okulary przez okulistę - wykaz osób uprawnionych do wypisywania zleceń (w tym wymagane specjalizacje lekarskie) w zależności od rodzaju wyrobu medycznego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - Dz. U. poz. 1565. Dla każdego rodzaju wyrobu medycznego oznaczonego odrębnym oznaczeniem (litera i liczba porządkowa) musi być wystawione odrębne zlecenie, z wyłączeniem zlecenia na zaopatrzenie w soczewki okularowe. Zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki, na terenie którego zarejestrowany jest pacjent (w województwie świętokrzyskim: NFZ Kielce, ul. Jana Pawła II 9 oraz punkty obsługi ubezpieczonych w Ostrowcu – oś. Słoneczne 43 i Sandomierzu - ul. Mickiewicza 34; zlecenie można też wrzucić do specjalnej skrzynki znajdującej się na budynku głównym Świętokrzyskiego Oddziału NFZ). Podczas rejestracji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne nr umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ wymagany jest wyłącznie w przypadku, gdy podmiot, w ramach którego wystawiono zlecenie, zawarł taką umowę. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu (z wyłączeniem świadczeniodawcy, który zawarł umowę, oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osób którym udzielanie świadczeń powierzył)lub przesłane drogą pocztową. Jeżeli konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w wyroby medyczne dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa świadczeniobiorca w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla świadczeniobiorcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu. W sytuacji, w której zlecenie zawiera błędy lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia MZ, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.

Ważne!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe druki zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ich wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy(Dz. U. poz. 1678). Druk można pobrać poniżej:

Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązujący od 1 lipca

W zależności od rodzaju wyrobu medycznego lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania.

Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w wyroby medyczne

(np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu):

Pierwsze zlecenie lekarskie - załącznik 1 (część A) na środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania pacjent rejestruje w oddziale wojewódzkim NFZ. Przy rejestracji zlecenia części A otrzymuje Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – Załącznik nr 1 (część B). Część B jest ważna maksymalnie 12 miesięcy. Dzięki temu chorzy nie muszą co miesiąc potwierdzać refundacji kolejnych zleceń - części A w Punktach Ewidencyjnych. Przez okres ważności Karty - części B zlecenia - lekarz (lub pielęgniarka) wpisuje w niej w kolejnych miesiącach zlecenia - części A które bez wizyty w Punkcie Ewidencyjnym można od razu zrealizować w wybranej aptece lub sklepie medycznym mającym podpisana umowę z NFZ.

Zlecenie na inne (niecykliczne) wyroby medyczne

(np. ortezy, wózki inwalidzkie, protezy)

Zlecenie takie wypisuje lekarz jednorazowo, a ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r.

Przedterminowe zasady zaopatrzenia

Zdarzają się sytuacje, że dany wyrób medyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego przestaje spełniać swoją funkcję. Przypadki takie mogą dotyczyć np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym wyrobem medycznym, gdyż wyczerpały się możliwości jego regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia. W opisanych sytuacjach można się starać o skrócenie okresu użytkowania. Przedterminowe zaopatrzenie przysługuje wyłącznie w przypadkach i w odniesieniu do wyrobów medycznych wskazanych w przepisach Ministra Zdrowia. Zlecenie na przedterminowe zaopatrzenie w wyroby medyczne, musi być wystawione przez specjalistę - lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne, potwierdzające zmiany w stanie fizycznym pacjenta. Takie wnioski są potwierdzane przez Oddział NFZ. Może się zdarzyć, że w razie wątpliwości co do zasadności przedterminowego zlecenia będzie ono dodatkowo weryfikowane przez Oddział Funduszu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zlecenia przez NFZ, zostanie ono potwierdzone do refundacji i realizacji zgodnie z przepisami.

Zasady refundacji

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Na przykład: chory wybiera przedmiotmedycznyw cenie 2 000,00 złotych. Limit refundacji ustalony przez Ministra Zdrowia na ten przedmiot wynosi 800,00 złotych, w związku z tym różnicę pomiędzy kwotami tj. kwotę 1200,00 złotych chory musi pokryć z własnej kieszeni. Refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny.

Ważne!

Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,  
  • uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zakup wyrobu medycznego

Ubezpieczony może zrealizować potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie u Świadczeniodawcy, posiadającego umowę z Funduszem (lista poniżej). Po zakup wyrobów medycznych pacjent zgłasza się osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba - przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia. Po dokonaniu zakupu refundowanego wyrobu medycznego osoba odbierająca wyrób medyczny potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia. Przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w V części zlecenia - części A pełna nazwa wydawanego wyrobu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na opakowaniu i dokumencie sprzedaży dotyczącym wybranego wyrobu medycznego.

Ważne!

Fundusz nie zwraca pieniędzy za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione bez potwierdzenia (nawet zgodnie ze zleceniem lekarskim).

Refundowane naprawy sprzętu

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego, podlegającego refundacji (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn) jest wypełniony wniosek o wykonanie naprawy, który pacjent musi potwierdzić w oddziale wojewódzkim NFZ

Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego obowiązujący od 1 lipca

. Realizacja napraw odbywa się z reguły w placówce, w której pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego.

Punkty potwierdzania zleceń