logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Regulamin techniczny przygotowania oferty

Regulamin techniczny przygotowania oferty

§ 1

 1. Regulamin określa zasady zastosowania narzędzi informatycznych oraz sposób przygotowania formularza ofertowego w postępowaniach ogłoszonych na rok 2015 i lata następne dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Regulamin dotyczy postępowań dla każdego rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ zwanym dalej „Oddziałem Wojewódzkim NFZ”.
 3. W postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2015 ogłoszonych w roku 2014, środowisko komunikacyjne, jakim jest Portal NFZ funkcjonuje w internetowych systemach dostępowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
 4. W przypadku Oddziału Wojewódzkiego NFZ obsługiwanego przez konsorcjum KAMSOFT-ASSECO jest to „Portal świadczeniodawcy (SZOI)”.
 5. Funkcja internetowych systemów dostępowych w postępowaniach jest określona w opisie czynności umieszczonym w dalszej części niniejszego regulaminu. Sposób obsługi internetowego systemu dostępowego określa załącznik nr 1 – „Instrukcja Portal SZOI - dla świadczeniodawcy

§ 2

 1. Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia aplikację ofertową (umożliwiającą przygotowanie ofert) - „NFZ-KO”. Sposób obsługi programu „NFZ-KO” określa załącznik nr 2 – „Instrukcja aplikacji NFZ-KO”.
 2. Informacje o wersjach i niezbędnych aktualizacjach aplikacji ofertowej dostępne są na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

§ 3

Czynności niezbędne do przygotowania oferty (formularza ofertowego):

 1. Świadczeniodawca (zarówno oferent – ubiegający się o podpisanie umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ jak i występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w portalu świadczeniodawcy (SZOI), wypełnia i składa w Oddziale Wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 2. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy Oddział Wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
 3. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Oddziału Wojewódzkiego NFZ w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 4. Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu świadczeniodawcy (SZOI), wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ zgodnie z zakresem aplikacji na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 1.
 5. W celu przygotowania formularza ofertowego należy:
  •    Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez Oddział Wojewódzki NFZ,
  •    Wygenerować z portalu i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
  •    Wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  •    Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza ofertowego,
  •    Wydrukować formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną,
  •    Zapisać formularz w formie elektronicznej.
 6. Czynności z pkt. 5 należy wykonać na podstawie załącznika nr 2.

§ 4

W ramach procesu aneksowania umów, z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stosuje się tryb uproszczony polegający na złożeniu przez Świadczeniodawcę ostatecznego, uzgodnionego z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, poziomu finansowania w postaci formularza aktualizacyjnego. Formę elektroniczną przygotowuje się w aplikacji ofertowej lub jej wersji przeznaczonej do aneksowania umów. O szczegółach odnośnie aplikacji Oddział Wojewódzki NFZ powiadamia na swojej stronie internetowej.

§ 5

Czynności niezbędne do przygotowania formularza aktualizacyjnego:

 1. Świadczeniodawca (zarówno oferent – ubiegający się o podpisanie umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ jak i występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w portalu świadczeniodawcy (SZOI) wypełnia i składa w Oddziale Wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 2. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy Oddział Wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
 3. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Oddziału Wojewódzkiego NFZ w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 4. Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu świadczeniodawcy (SZOI), wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ i zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji - załącznik nr 1).
 5. W celu przygotowania formularza aktualizacyjnego należy:
  •    Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez Oddział Wojewódzki NFZ w wersji przeznaczonej do aneksowania umów.
  •    Wygenerować z portalu i wczytać do ww. aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
  •    Wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  •    Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza aktualizacyjnego,
  •    Wydrukować formularz aktualizacyjny zgodny z wersją elektroniczną,
  •    Zapisać formularz w formie elektronicznej.
 6. Czynności z pkt. 5 należy wykonać na podstawie załącznika nr 2.

§ 6

Czynności niezbędne do przygotowania wniosku w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

 1. Świadczeniodawca (zarówno oferent – ubiegający się o podpisanie umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ jak i występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w portalu świadczeniodawcy (SZOI) wypełnia i składa w Oddziale Wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 2.  Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy Oddział Wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
 3. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Oddziału Wojewódzkiego NFZ w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 4. Użytkownik, po zalogowaniu się do Portalu świadczeniodawcy (SZOI), wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ i zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji - załącznik nr 1).
 5. W celu przygotowania formularza wniosku należy:
  •    Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez Oddział Wojewódzki NFZ.
  •    Wygenerować z portalu i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
  •    Wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronie internetowej Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  •    Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza wniosku,
  •    Wydrukować formularz wniosku zgodny z wersją elektroniczną,
  •    Zapisać formularz w formie elektronicznej.
 6. Czynności z pkt. 5 należy wykonać na podstawie załącznika nr 2.

§ 7

Aneksowanie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizowane jest w trybie złożenia wniosku, który traktowany będzie jako aktualizacja danych.