logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się dotyczący zasad komunikowania się

03-03-2015
W związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadził następujące działania mające na celu ułatwienie osobom uprawnionym (w świetle ustawy o języku migowym osobą uprawnioną jest osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) komunikowanie się w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:
  1. Z dniem 1 kwietnia 2012 roku dla osób uprawnionych zostaje uruchomiony specjalny adres poczty elektronicznej – za pomocą którego osoby uprawnione mogą się bezpośrednio komunikować z oddziałem.
  2. Osoby uprawnione mogą komunikować się ze świętokrzyskim Funduszem za pośrednictwem SMS i MMS: w sprawach skarg i wniosków na numer telefonu komórkowego 609 678 635, w pozostałych sprawach – na numer - 663 430 837.
  3. Do dyspozycji osób uprawnionych oddany zostaje także numer faksu ŚwOW NFZ: 41 343 04 90.

ŚwOW NFZ przypomina również o możliwości skorzystania przez osoby uprawnione ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN przy załatwianiu spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez organy Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgłoszenie można wnieść pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim są również pracownicy posługujący się PJM.

Formularz zgłoszenia potrzeby skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN

Film dla głuchoniemych dotyczący systemu ZIP

Wszystkie aktualności