logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

02-06-2017

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW
REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJACH AOS, REH, SOK, SZP, PSY i POZ-AWZ


W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązuje wszystkich świadczeniodawców do zapoznania się z niniejszym komunikatem i wypełnienia zawartych w nim zaleceń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2017r.

  • W odniesieniu do danych dotyczących potencjału obowiązującego w I półroczu roku 2017 należy sprawdzić obowiązujący potencjał i wyjaśnić/poprawić wszystkie elektroniczne wnioski o dokonanie zmian ocenione przez Oddział negatywnie.
  • W odniesieniu do danych obejmujących I półrocze 2017 roku należy przedłużyć okres obowiązywania harmonogramów pracy miejsc udzielania świadczeń/komórek organizacyjnych, harmonogramów pracy personelu i dostępności sprzętu/zasobów przynajmniej do dnia 30.09.2017 r. lub na czas nieokreślony;
  • W przypadku, gdy okres obowiązywania umów z podwykonawcami kończy się 30.06.2017 r. należy zawrzeć nowe umowy lub aneksy do umów i wyegzekwować od podwykonawców zarejestrowanie ich w systemie SZOI, a następnie przesłać do Oddziału „Wniosek o wprowadzenie zmian w wykazie podwykonawców” wg obowiązującego wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.nfz-kielce.pl (zakładka „dla Świadczeniodawców” - „pliki do pobrania”) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie (umowa lub aneks). Powyższe wymaga sprawdzenia nie tylko wersji papierowych, ale i sposobu ich zarejestrowania przez podwykonawców w portalu SZOI. Zakresy usług oraz daty obowiązywania umów zarejestrowane w Portalu SZOI muszą być zgodne z datami ujętymi
    w wersji papierowej.
  • Prosimy o staranne przeanalizowanie konieczności wprowadzenia zmian mających obowiązywać od 01.07.2017r. Zgłoszony potencjał musi wskazywać na spełnienie przez świadczeniodawcę wszystkich warunków zawartej umowy.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod numerami telefonów:

AOS – (041) 36-46-233
REH – (041) 36-46-116
SOK – (041) 36-46-247
SZP – (041) 36-46-118
POZ-AWZ, PSY – (041) 36-46-245

Wszystkie aktualności