logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

 • A
 • A+
 • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

14-11-2017

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2018 ROK W RODZAJU
LECZNICTWO UZDROWISKOWE

 

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ w Kielcach uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2018 rok.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI;
 2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy;
 3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich;
 4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2018 rok;
 5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
  a) zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy;
 6. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy;
 7. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
  a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
  b) nazwę i adres świadczeniodawcy.

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń.

Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać kopię wymienionej dokumentacji oraz wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy.


Uwaga!

W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku Świętokrzyskiego OW NFZ przy ul. Jana Pawła II 9 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21 listopada 2017 roku.

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności