logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców

26-07-2018

Na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: Rozporządzenie) nie zachodzą przesłanki uzasadniające zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy świadczeniodawcami a Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach, w związku z przekazywaniem danych osobowych dla Funduszu, w oparciu o zawartą umowę o udzielenie świadczeń.

Narodowy Fundusz Zdrowia przetwarza i administruje danymi osobowymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845).

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia w art. 22 wprost wskazuje, iż administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM NFZ o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ponadto, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sposób precyzyjny określa rodzaj i kategorie danych osobowych oraz cele, dla których NFZ na mocy przepisu prawa, jest uprawniony do przetwarzania, w tym uzyskiwania, danych dotyczących świadczeniobiorców, osób udzielających świadczeń na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ubiegających się o zawarcie takich umów, jak również osób ubiegających się o nadanie dostępu lub korzystających z aplikacji udostępnianych przez Fundusz świadczeniodawcom oraz niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych i osób przez nie upoważnionych, w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z Funduszem.

Jednocześnie, z chwilą podpisania umowy z Funduszem, strona umowy przyjmuje na siebie prawa i obowiązki świadczeniodawcy. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje jednoznacznie, że świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych (art. 188 ust.5) oraz danych, o których mowa w art. 190 ust. 1 i 2.

Świadczeniodawca jak i Fundusz są niezależnymi Administratorami przetwarzanych danych osobowych, jednakże wymogiem ustawowym, świadczeniodawca jest zobowiązany do udostępniania danych osobowych dla Funduszu. W takim przypadku umowa powierzenia nie tylko nie ma zastosowania pomiędzy Administratorami, ale mogłaby stanowić naruszenie postanowień Rozporządzenia.

Wszystkie aktualności