logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POZ i AOS dotyczący świadczeń położnej poz.

22-05-2018

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach przypomina, że sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez położną poz obejmuje:

1) dokonanie rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką,
2) zaplanowanie i realizację świadczeń dla pacjentek zadeklarowanych na listach aktywnych u danego świadczeniodawcy, w zakresie posiadanych kompetencji, świadczeń profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia, w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa.

W ramach sprawowanej opieki położne poz realizują:

1) wizyty patronażowe w opiece nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, z uwzględnieniem edukacji laktacyjnej,
2) w przypadku ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, wizyty patronażowe albo wizyty w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży,
3) wizyty w edukacji przedporodowej kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa,
4) wizyty w opiece okołoporodowej w przebiegu ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, (realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który rozpoznał wady rozwojowe płodu),
6) położna poz, może uczestniczyć w realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” przez wykonywanie pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w Programie,
7) położna poz, może sprawować samodzielną opiekę nad kobietą w przebiegu prowadzenia ciąży fizjologicznej.

Ponadto, realizuje umowę poprzez:

1) wizyty położnej poz w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującej okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej realizowane na podstawie skierowania, zgodnie z zaleceniami w nim zawartymi

Wszystkie aktualności