logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

17-11-2017

KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH ŚWIADCZENIODAWCÓW
REALIZUJĄCYCH UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z procesem aneksowania umów na rok 2018, Świętokrzyski OW NFZ zobowiązuje wszystkich świadczeniodawców do zapoznania się z niniejszym komunikatem i wypełnienia zawartych w nim zaleceń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2017 r.

  • W odniesieniu do danych dotyczących potencjału obowiązującego w roku 2017 należy sprawdzić obowiązujący potencjał i wyjaśnić/poprawić wszystkie elektroniczne wnioski o dokonanie zmian ocenione przez Oddział negatywnie.
  • W odniesieniu do danych obejmujących rok 2018 należy przedłużyć okres obowiązywania harmonogramów pracy miejsc udzielania świadczeń/komórek organizacyjnych, harmonogramów pracy personelu i dostępności sprzętu/zasobów przynajmniej do dnia zakończenia umowy w roku 2018 lub do dnia 31.12.2018 r. lub na czas nieokreślony.
  • W przypadku, gdy okres obowiązywania umów z podwykonawcami kończy się 31.12.2017 r. należy zawrzeć nowe umowy lub aneksy do umów i wyegzekwować od podwykonawców zarejestrowanie ich w systemie SZOI, a następnie przesłać do Oddziału „Wniosek o wprowadzenie zmian w wykazie podwykonawców” według obowiązującego wzoru udostępnionego na stronie internetowej www.nfz-kielce.pl (zakładka „dla Świadczeniodawców” - „pliki do pobrania”) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich wprowadzenie (umowa lub aneks). Powyższe wymaga sprawdzenia nie tylko wersji papierowych, ale i sposobu ich zarejestrowania przez podwykonawców w portalu SZOI. Zakresy usług oraz daty obowiązywania umów zarejestrowane w Portalu SZOI muszą być zgodne z datami ujętymi w wersji papierowej.
  • Świętokrzyski OW NFZ zastrzega sobie prawo do zmniejszenia propozycji poziomu finansowania po weryfikacji potencjału zgłoszonego do realizacji umowy od 01.01.2018 r.
  • Prosimy o staranne przeanalizowanie konieczności wprowadzenia zmian mających obowiązywać od 01.01.2018 r. Zgłoszony potencjał musi wskazywać na spełnienie przez świadczeniodawcę wszystkich warunków zawartej umowy.
  • O możliwości wprowadzenia zmian potencjału z okresem obowiązywania od 01.01.2018 r. zostaną Państwo poinformowani odrębnymi komunikatami.

Informacje dotyczące sprawy poruszonej w komunikacie uzyskać można pod numerami tel.:

41-36-46-245/230/118/233

Wszystkie aktualności