logo obrazek Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

  • A
  • A+
  • A++

Ważne informacje

Drukuj

Ważne informacje

Zmiany w ustawie od 1 lipca 2019 r. dotyczące częstotliwości przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie (PWT)

26-06-2019

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e- skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018r. poz. 2429 ze zm.) od 1 lipca 2019 r. świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Fundusz są zobowiązani do prowadzenia harmonogramów przyjęć.

Lista osób oczekujących jest częścią harmonogramu przyjęć, który oprócz pacjentów oczekujących (pierwszorazowych) obejmuje również przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuującym leczenie.

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 r. dotyczą następujących świadczeń sprawozdanych w AP- KOLCE:

30002 ZABIEGI W ZAKRESIE SOCZEWKI (ZAĆMA)
50002 USUNIĘCIE ZWĘŻENIA TĘTNICY WIEŃCOWEJ (ANGIOPLASTYKA)
50009 WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM, NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW
50010 OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I WIELKICH NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA, Z WYŁĄCZENIEM OPERACJI IZOLOWANEGO PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA
50013 PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA
50014 KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE U DZIECI DO LAT 18, W TYM PRZESKÓRNE ZAMYKANIE PRZECIEKÓW Z UŻYCIEM ZESTAWÓW ZAMYKAJĄCYCH
50015 OPERACJA WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIE POZAUSTROJOWYM
50016 MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA SZTUCZNYMI KOMORAMI
50017 PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA
60002 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII
60003 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
60004 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII
60005 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII
80003 ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO
80005 ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO

Z uwagi na fakt, że dostosowanie aplikacji AP-KOLCE przez dostawcę oprogramowania nastąpi w późniejszym terminie (po 1 lipca 2019 r.) – do czasu udostępnienia narzędzia do prowadzenia pełnych harmonogramów przyjęć – świadczeniodawcy są zobowiązani do zbierania przedmiotowych danych. Dotyczy to pacjentów przyjętych na bieżąco, posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, przyjętych w stanie nagłym oraz kontynuującym leczenie.

Powyższe informacje gromadzone są w prowadzonej przez świadczeniodawców dokumentacji medycznej oraz systemach informatycznych, które mogą wymagać dostosowania do zarządzania harmonogramami przyjęć z uwzględnieniem obowiązujących od 1 lipca br. zmian.

Do czasu aktualizacji aplikacji AP-KOLCE o pełny harmonogram przyjęć - listy oczekujących prowadzone będą w niej na dotychczasowych zasadach.

Ponadto od 1 lipca 2019 r. zgodnie z ww. ustawą każdy świadczeniodawca podlegający obowiązkowi sprawozdawczemu jest zobowiązany do przekazywania każdego jednego dnia roboczego do godziny dziesiątej oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Dane te mają dotyczyć stanu na dzień poprzedzający, z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej.

Przypominamy również, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) w przypadku ograniczonych możliwości technicznych świadczeniodawcy, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia może wyrazić zgodę na przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia przez świadczeniodawcę raz w tygodniu na podstawie złożonego przez niego umotywowanego wniosku.

Wszystkie aktualności